กิจกรรมอบรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก และการจัดการเรียนการสอน Active Learning

การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเละระดมความคิดเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในแต่ละพื้นที่ ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก องค์กรที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการของตนจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก นั่นคือ ไม่ปล่อยให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ถูกละเมิด และหากมีข้อกังวลใด ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในชุมชนที่พวกเขาทำงานจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อดีของการใช้มาตรฐาน Keeping Children Safe คือ เด็กได้รับการปกป้อง เจ้าหน้าที่องค์กรและผู้ร่วมงานได้รับการปกป้อง และองค์กรและชื่อเสียงได้รับการปกป้อง เรียนรู้และลองออกแบบแผนการเรียนการสอน Active Learning โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสื่อความหมาย เก็บใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ก้อนหิน มาถอดความหมายสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามความเข้าใจของตนเอง แบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ และอธิบายเสริมด้วยวิทยากร จากนั้นลองออกแบบเขียนแผนการสอนตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง/ประเด็นที่จะสอน จุดประสงค์ กระบวนการสอน (ขั้นนำ-ขั้นสอน-ขั้นสรุป) สื่อในการเรียนการสอน ใบความรู้ ชิ้นงาน การประเมิน และบันทึกการสอน เพื่อให้เป็นแนวทางการเขียนแผนการสอนและนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง หลังจากออกแบบแผนการเรียนรู้ Active Learning ได้เวลาของการลงมือเรียนรู้จริงกับเกมการเรียนรู้ “พืชผัก ชาติพันธุ์” …

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก

เพราะเรื่องสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะเจ้าที่ อาสาสมัคร และคนทำงานด้านเด็กยิ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การใส่ใจดูแลเด็กให้ได้รับสิทธิและการปกป้องคุ้มครอง การสำรวจและแบ่งปันมุมมอง ค่านิยม และความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับการละเมิดเด็ก แบ่งปันมุมมอง ค่านิยม และความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับการละเมิดเด็กให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน หนุนเสริม เพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป . เรียนรู้ความหมายของการปกป้องคุ้มครองเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็ก คือการปกป้อง ดูแลให้เด็กปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและปลอดภัย   โดยสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานของเด็กมี 4 ประเภท ดังนี้ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival)คือ สิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เกิด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development)คือ สิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนตามมาตรฐาน มีความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย  และมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)คือ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิด และการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation)คือ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง …