กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปกป้องคุ้มครองเด็ก

เพราะเรื่องสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะเจ้าที่ อาสาสมัคร และคนทำงานด้านเด็กยิ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การใส่ใจดูแลเด็กให้ได้รับสิทธิและการปกป้องคุ้มครอง การสำรวจและแบ่งปันมุมมอง ค่านิยม และความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับการละเมิดเด็ก แบ่งปันมุมมอง ค่านิยม และความเชื่อของตนเองเกี่ยวกับการละเมิดเด็กให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน หนุนเสริม เพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป . เรียนรู้ความหมายของการปกป้องคุ้มครองเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็ก คือการปกป้อง ดูแลให้เด็กปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและปลอดภัย   โดยสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานของเด็กมี 4 ประเภท ดังนี้ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival)คือ สิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เกิด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development)คือ สิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนตามมาตรฐาน มีความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย  และมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)คือ สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิด และการทารุณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation)คือ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง …