Intercultural Education: ICE


 

หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม เป็นการจัดการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การให้ความสำคัญกับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้เรียนทุกคน สามารถบูรณาการได้กับทุกสาระวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านอัตลักษณ์ ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในขณะเดียวกันให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ เคารพ ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถสื่อสารอธิบายตัวตนได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม โดยยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (Active Learning) รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศสภาพ (gender) ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในเชิงบูรณาการและได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  
      

.

คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน

Manual for Teachers

Manual for Teachers Burmese Language
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ป.4
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ป.5
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ป.6
ICE curriculum and leaning plan
grade 4
ICE curriculum and leaning plan
grade 5
ICE curriculum and leaning plan
grade 6
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ม.1
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ม.2
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ระหว่างวัฒนธรรม ม.3
ICE curriculum and leaning plan
grade 7
ICE curriculum and leaning plan
grade 8
ICE curriculum and leaning plan
grade 9

แบบฝึกหัด ป.4

แบบฝึกหัด ป.5

แบบฝึกหัด ป.6

Student workbook Grade 4
Student workbook Grade 5
Student workbook Grade 6
แบบฝึกหัด ม.1

แบบฝึกหัด ม.2

แบบฝึกหัด ม.3

Student workbook Grade 7
Student workbook Grade 8
Student workbook Grade 9

บอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้ ICE “ขั้น I ตัวตนและความเกี่ยวพัน” ซึ่งเป็นขั้นแรกของการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม หรือ ICE เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและรู้จักตนเอง และรู้จักชาติพันธุ์อื่นในจังหวัดตาก

บอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้ ICE “ขั้น I-YOU ความเหมือนและความต่าง” เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่นในจังหวัดตาก

บอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้ ICE “ขั้น YOU สิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก และตระหนักถึงสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น

บอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้ ICE “ขั้น YOU-WE การเลือกปฏิบัติและความเท่าเทียม” ให้นักเรียนได้เรียนรู้การอคติ การเหมารวม และการตีตรา ที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบของการเลือกปฏิบัติ

บอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้ ICE “ขั้น WE สันติภาพและความขัดแย้ง” ให้นักเรียนได้ทบทวนศักยภาพความถนัดของตนเอง ของเพื่อนๆ ฝึกการทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันตามศักยภาพของกลุ่มอย่างสันติ